BOZP

Zpracování dokumentace BOZP v souladu s platnými předpisy
Poradenská činnost BOZP
Kontrolní činnost BOZP
Školení zaměstnanců
Vyšetřování pracovních úrazů
Zastupování při jednání s orgány státního dozoru
 

Pomůžeme vám s BOZP

Služby ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. a navazujících předpisů:

 • Provádíme školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v rozsahu a periodicitě stanovené příslušnými předpisy.
 • Zpracováváme metodické pokyny a směrnice související s BOZP, předpisy o BOZP na pracovištích.
 • Písemné zpracování analýzy zdrojů rizik jednotlivých pracovních činností až po opatření a požadavky ke snížení nebo odstranění rizik jednotlivých pracovišť.
 • Kategorizaci prací vzhledem k rizikovým faktorům na pracovištích, kterou je zaměstnavatel povinen předložit hygienické stanici.
 • Kontrolujeme vedení evidence pracovních úrazů, a účastníme se práce komise pro odškodňování zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání stanoveném příslušnými předpisy.
 • Sledujeme odstraňování závad zjištěných při kontrolách.
 • Pokyny pro první pomoc neboli tzv. traumatologický plán.
 • Osnovy školení BOZP pro různé druhy profesí, po dohodě včetně testů k ověření znalostí z bezpečnosti práce.
 • Provozní řády skladů tzn. pravidla a bezpečnostní pokyny pro rozdílné typy skladování různých druhů materiálu.
 • Tiskopisy z oblasti BOZP (kniha úrazů, provozní deníky pro kotelny, tlakové nádoby, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, provozní deníky strojů včetně tvářecích, zápisníky BOZP pro zaměstnance, průkazy obsluh, záznamníky řetězových pil, kontrol regálů, atd.).
 • Směrnice pro poskytování OOPP na základě posouzení jednotlivých pracovišť z hlediska bezpečnosti práce, pracovních profesí a vykonávaných činností, včetně poskytování mycích a čisticích prostředků a pravidel pro poskytování ochranných nápojů (léto, zima).
 • Dopravně provozní řády pro motorové vozíky, silniční vozidla a pracovní postupy při provozování dopravy.
 • Účastníme se kontrol stavu BOZP prováděných u objednatele orgány státního dozoru.
 • Provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme opatření k odstraňování zjištěných závad, upozorňujeme na zjištěné nedostatky po provedené kontrole a zpracováváme zápis o zjištěném stavu.
 • Konzultace v oblasti BOZP a hygieny práce vyplývající z platných předpisů, metodické vedení po odborné stránce činností odpovědných zaměstnanců.
 

 

Poptávka