Koordinátor na staveništi

Zajistíme vám na staveništi koordinátora BOZP
podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na staveništi musí být koordinátor BOZP

v případech, kdy budou na staveništi pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby současně, celková předpokládaná doba prací je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Zadavatel stavby je povinen

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy i jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla i jeho realizaci může vykonávat jedna osoba. Pokud určí zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.

Koordinátor BOZP

Ve fázi přípravy stavby:

 • Zpracuje plán bezpečnosti práce, který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, a to v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci.
 • Spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace.
 • Navrhne vhodná opatření BOZP.
 • Zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě.
 • Zpracuje přehled rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví s ohledem na charakter stavby a její realizaci.
 • Zpracuje a předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, případně jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti.
 • Zabezpečuje, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
 • Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace.
 • Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při udržovacích pracích.
 • Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací.

Ve fázi realizace stavby:

 • Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP dle skutečnosti.
 • Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vyžaduje-li si to rozsah stavby, vypracuje náležitosti ohlášení.
 • Dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby.
 • Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění.
 • Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 • Zúčastní se kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů.
 • Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
 • Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 • Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy.
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

Koordinátor pro zadavatele stavby zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby, naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a tím vás chrání před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

Poptávka