Požární bezpečnost staveb

Pomůžeme vám s požární ochranou. (Ve smyslu zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

  • Provádíme aplikace, revize a dokumentace protipožárních ucpávek, jako jsou například prostupy elektroinstalací, ZTI, VZT, stavebních spár a další. Pro tyto aplikace používáme výhradně systém požární ochrany HILTI. Maximální kvalitu zpracování dokumentace zajišťujeme pomocí programu HILTI CFS-DM. Jedná se o nejlepší a nejpřehlednější způsob zaznamenání každého prostupu, včetně fotodokumentace, QR kódu a zakreslení do výkresu PBŘ.
  • Zaměřujeme se také na protipožární nátěry ocelových konstrukcí, včetně jejich revizí. Pro tyto aplikace používáme výhradně systém požární ochrany PROMAT.                          !!!POZOR!!! Protipožární nátěry na ocel PROMAT mají životnost pouze 10 let. Po uplynutí této doby musí být znovu odstraněny a provedena nová aplikace.
  • Zajišťujeme dodávku a montáž prvků pasivní požární ochrany, zejména hasicích přístrojů a hydrantů, včetně jejich revizí a servisu.
  • Navrhujeme a doporučujeme značení pracoviště a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Například hasicí přístroje, hydranty, tlačítka elektronické požární signalizace EPS, únikové východy, směry úniku atd. Provádíme také vodorovné bezpečnostní značení, dodávku a montáž ochranných sloupků a dalších prvků ochrany.
  • Provádíme revize požárních uzávěrů (dveře, okna, klapky), včetně zajištění servisu.
  • Provádíme revize nezavodněných požárních potrubí (suchovody), včetně tlakových zkoušek.
  • Provádíme revize požárních žebříků
Protipožární ucpávky
                                                                                                                                                                                          

Poptávka