PO

Zpracování dokumentace PO v souladu s platnými předpisy
Poradenská činnost PO
Školení a odborná příprava zaměstnanců
Kontrolní činnost PO
Zastupování při jednání s orgány státního odborného dozoru
Montáž a kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárních vodovodů – vnitřní a venkovní hydranty, suchovody
Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů – požární okna, dveře, klapky
 

Zabezpečíme požární ochranu

Služby ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a veškerých prováděcích předpisů:

  • Pravidelně kontrolujeme prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dle § 11 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb.) dodržování předpisů o požární ochraně, navrhujeme a doporučujeme opatření k odstraňování zjištěných závad a po provedené kontrole zpracujeme zápis o zjištěném stavu.
  • Zpracováváme a aktualizujeme dokumentaci požární ochrany dle zákona o požární ochraně a navazujících předpisů (především dle Zák. č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru atd.).
  • Provádíme školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a odbornou přípravu preventistů požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtách stanovených právními předpisy a interními dokumenty.
  • Účastníme se kontrol stavu požární ochrany prováděných orgány státního požárního dozoru HZS.
  • Vypracováváme podklady pro zprávy kontrolním orgánům SPD HZS.
 

Poptávka